Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ ba, ngày 25 tháng 02 năm 2020
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 324 /QĐ-BCT Tuyển chọn thực hiện Đề án “Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025” 22/01/2020
2 11097/BCT-KHCN Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2019 24/11/2017 11097_bct-khcn_huong_dan_cnc_2019.pdf
3 4246/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động ngành Công Thương triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 10/11/2017 trien_khai_chi_thi_so_16ct-ttg.pdf
4 BCT-KHCN Đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2019 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020 01/11/2017 2017.11.15.cong_van_dang_ky_nhiem_vu_nam_2019_cnsh.doc
5 754/QĐ-TTg Đề án ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 31/05/2017 754..pdf
6 11/2014/NĐ-CP Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin KH&CN 18/02/2014 b1ec5279cd9a4889ae8fd3e765df72c9-nghi_dinh_11_2014_nd_cp.pdf
7 11/2014/NĐ-CP Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ 18/02/2014 _nd11_2014-cp.pdf
8 5540/QĐ-BCT Quyết định-5540/QĐ-BCT phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020 06/08/2013 qd_5540-bct.pdf
9 418/QĐ-TTg Quyết định số 418/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020 11/04/2012 quyet_dinh_so_418_qd_ttg.pdf
10 735/QĐ-TTg Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 18/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ đến năm 2020 18/05/2011 735.pdf
11 677/QĐ- Ttg Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020. 10/05/2011 677-qd-ttg.pdf