Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ ba, ngày 25 tháng 02 năm 2020
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 324 /QĐ-BCT Tuyển chọn thực hiện Đề án “Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025” 22/01/2020
2 2165/QĐ-BCT Danh mục đầu bài nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện trong Kế hoạch năm 2020 (đợt 4) 22/07/2019 1_qd-bct_2019_2165.pdf
3 1777QĐ-BCT Danh mục đầu bài nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện trong Kế hoạch năm 2020 (đợt 2) 21/06/2019 1777.qd-bct_danh_muc_tuyen_chon.pdf
4 51/2019/NĐ-CP Nghị định Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ 13/06/2019 51.signed.pdf
5 1438/QĐ-BCT Phê duyệt danh mục đầu bài nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện trong Kế hoạch năm 2020 (đợt 1) 27/05/2019 _vb_1559270526480_vb_1438_danh_muc_tuyen_chon_kh2020_(dot_1).pdf
6 18/2019/QĐ-TTg Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng 19/04/2019 18.signed_01.pdf
7 13/2019/NĐ-CP Nghị định về Doanh nghiệp khoa học và công nghệ 01/02/2019 nd_dn_khnc.pdf
8 43/2018/TT-BCT Thông tư quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương 15/11/2018 _vb_1543307717134_vb_fw__thong_tu_so_43_2018_tt-bct_ngay_15_11_2018.zip
9 2059/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt đơn vị thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ 14/08/2018 qd_2059.pdf
10 996/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" 10/08/2018 996_qd-ttg.signed_01.pdf
11 30/2018/QĐ- TTg QĐ quy định trình tự xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ 31/07/2018 30_2018_qd-ttg.signed.pdf
12 2092/QĐ – BKHCN Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia 26/07/2018 cong-bo005.pdf
13 1611/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn, xét chọn thực hiện năm 2019 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020 23/05/2018 qd1611.pdf
14 06/2018/TT-BKHCN Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong 15/05/2018 thong_tu.pdf
15 76/2018/NĐ-CP Nghị định số 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 15/05/2018 76.signed.pdf